Split Line at Point ใน ArcMap

Split Line at Point
เป็นการใช้ข้อมูลจุดมาทำการตัดหรือแบ่งข้อมูลเส้นให้ได้เป็นเส้นหลายๆ เส้น ตามตำแหน่งของจุดนั้นๆ ซึ่งข้อมูลที่จะใช้ในคำสั่งนี้ จะประกอบไปด้วย 2 ข้อมูล หรือ Shapefile ได้แก่ ข้อมูลเส้น และข้อมูลจุด

ยกตัวอย่างเช่น มีข้อมูลเส้น จำนวน 5 เส้น ตามหลายเลข 1 – 5 ซึ่งเส้นหมายเลข 1 – 4 จะเป็นเส้นสั้นและเป็นสาขาของเส้นหมายเลข 5 ที่เป็นเส้นหลักที่มีความยาวมากกว่า

Line

อีกหนึ่งข้อมูลที่จะนำมาใช้วิเคราะห์ร่วมกัน คือ ข้อมูลจุด ในที่นี้มีทั้งหมด 7 จุด

Point

เมื่อทำการซ้อนทับข้อมูลจุดและเส้นเข้าด้วยกันจะพบว่า จุดทั้งหมด 7 จุด วางซ้อนทับอยู่บนเส้นหมายเลข 5 (สีเขียว) เพียงเส้นเดียว ซึ่งถ้าคาดเดาจากข้อมูลทั้งสองนี้ เมื่อมีการใช้คำสั่ง Split Line at Point แล้วเส้นหมายเลข 5 จำนวน 1 เส้น จะถูกแบ่งด้วยจุดทั้งหมด ออกเป็นจำนวน 8 เส้น และถ้านำไปรวมกับ 4 เส้น ที่มีอยู่เดิม (หมายเลข 1 – 4) ก็จะได้เส้นทั้งหมด จำนวน 12 เส้น

Point on Line

เลือกคำสั่ง Split Line at Point จากการ Search หรือที่ ArcToolbox ก็ได้ และกำหนดข้อมูล ดังนี้

 

Input Features :               ชื่อของชั้นข้อมูลเส้นที่ต้องการตัดให้เป็นเส้นย่อยจากข้อมูลจุด

Point Features :               ชื่อของชั้นข้อมูลจุดที่ต้องการนำมาตัดชั้นข้อมูลเส้น

Output Feature Class :   กำหนดที่อยู่และชื่อของข้อมูลเส้นใหม่ที่จะได้หลังจากการประมวลผล

 

Split Line at Point

ผลลัพธ์ที่ได้จากคำสั่งนี้ ก็จะเป็นเส้นหมายเลข 5 ที่ถูกแบ่งด้วยจุด 7 จุด ให้ได้เป็นเส้นจำนวน 8 เส้น นั้นคือเส้นหมายเลข 5 – 12 (เส้นสีแดงสลับสีดำ) และเมื่อนับจำนวนเส้นทั้งหมด ก็จะได้จำนวน 12 เส้น ที่ตรงตามการคาดเดาไว้ก่อนหน้านี้

Result

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s