Feature To Point ใน ArcMap

Feature To Point

เป็นการสุ่มสร้างจุดที่ใช้เป็นตัวแทนของกลุ่มหรือข้อมูลเส้น (สามารถใช้ได้กับข้อมูลจุด และ พื้นที่รูปปิด ได้ด้วย) โดยสามารถเลือกกำหนดให้จุดที่สร้างขึ้น อยู่หรือไม่อยู่บนเส้น ได้

Input Features :               ชื่อของชั้นข้อมูลเส้นที่ต้องการสร้างให้เป็นข้อมูลจุด

Output Feature Class :   กำหนดที่อยู่และชื่อของข้อมูลจุดที่จะได้หลังจากการประมวลผล

Inside (optional) :           เลือกเช็คเครื่องหมายถูกข้อมูลจุดที่ได้จะอยู่บนเส้นเท่านั้น

                                            ไม่เลือกเช็คเครื่องหมายถูกข้อมูลจุดที่ได้จะอยู่และไม่อยู่บนเส้นก็ได้

Feature to Point

การใช้คำสั่งนี้ในกรณีของข้อมูลเส้นที่เป็นแบบ Single Line (1 Feature = 1 Record) จะได้จุดที่เป็นตำแหน่งกลางของเส้นที่ใช้เป็นตัวแทนของเส้นนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่นในรูปภาพข้างล่าง มีจำนวนเส้นทั้งหมด 20 เส้น

20 Single Lines

เมื่อเรียกใช้คำสั่ง โดยเลือกการสร้างจุดให้อยู่บนเส้น (เลือกเช็คเครื่องหมายถูกที่ช่อง Inside (optional)) ผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นจำนวนจุด 20 จุด เท่ากับจำนวนเส้นและจุดเหล่านี้จะเป็นจุดที่มีตำแหน่งอยู่ตรงกลางและอยู่บนเส้นนั้นๆ

Inside Check

แต่ในกรณีเดียวกันกับข้างบน แต่ไม่เลือกเช็คเครื่องหมายถูกที่ช่อง Inside (optional) ผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นจำนวนจุด 20 จุด เท่ากับจำนวนเส้นเหมือนกัน แต่จุดเหล่านั้นจะมีทั้งที่อยู่บนเส้นและไม่อยู่บนเส้น เนื่องจากโปรแกรมจะนำรูปร่าง ระยะห่าง และพื้นที่ภายในแนวเขตของเส้น มากำหนดค่าน้ำหนักและคำนวณออกมาเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมของตำแหน่งจุดบนเส้นนั้นๆ

Inside Uncheck

ถ้าข้อมูลเส้นที่นำเข้ามีการแบ่งออกเป็นหลายช่วง แต่ยังคงเป็นแบบ Single Line (1 Feature = 1 Record) ดังในรูปภาพข้างล่าง ที่มีจำนวนเส้นทั้งหมด 49 เส้น

49 Single Lines

เมื่อเรียกใช้คำสั่ง โดยเลือกและไม่เลือกเช็คเครื่องหมายถูกที่ช่อง Inside (optional) จะได้ผลลัพธ์ที่มีจำนวนจุด 49 จุดเท่ากับจำนวนเส้นเช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันที่ตำแหน่งจุดที่อยู่บนเส้นอย่างเดียว (จุดสีชมพู) และมีทั้งอยู่และไม่อยู่บนเส้น (จุดสีเขียว)

Inside Check Inside Uncheck

ส่วนข้อมูลเส้นที่เป็นแบบกลุ่มเส้น หรือ Multi Lines (หลาย Features = 1 Record) ดังในรูปภาพข้างล่าง ที่มีจำนวนกลุ่มเส้นทั้งหมด 6 กลุ่ม (6 Record)

6 Multi Lines

เมื่อเรียกใช้คำสั่งเสร็จแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ จะมีจำนวนจุดเท่ากับจำนวนกลุ่มเส้นหรือจำนวน Record ซึ่งจุดที่ได้จะเป็นตัวแทนของกลุ่มเส้นนั้นๆ ที่สามารถเลือกเช็คเครื่องหมายถูกที่ช่อง Inside (optional) โดยจะให้จุดที่ได้แสดงอยู่บนเส้นอย่างเดียว (จุดสีชมพู) หรือ ไม่เลือกเช็คเครื่องหมายถูกที่ช่อง Inside (optional) ซึ่งจะให้จุดอยู่บนเส้นและไม่อยู่บนเส้น (จุดสีเขียว) ได้เหมือนกัน

Inside Check Inside Uncheck

การใช้คำสั่งนี้ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องจำเป็นจะต้องจัดเตรียมข้อมูลเส้นที่ใช้เป็นข้อมูลนำเข้าให้มีความพร้อมและให้ตรงตามความต้องการมากที่สุด เช่น การจัดทำข้อมูลเส้นให้เป็นเส้นยาวระหว่างจุดตัดต่างๆ การจัดทำข้อมูลเส้นให้เป็นช่วงเส้นสั้นๆ หรือ จัดทำข้อมูลเส้นให้เป็นกลุ่มเส้น เป็นต้น ซึ่งข้อมูลนำเข้าที่แตกต่างกันก็จะได้ผลลัพธ์ที่มีความแตกต่างกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s