การทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่งจากเครื่อง GPS แบบนำหน

การทดสอบนี้ได้ทำขึ้นมา ตามความอยากรู้อยากเห็นของตัวเอง ที่ปกติเคยใช้เครื่อง GPS แบบนำหนในการนำทาง บันทึกเส้นทาง บันทึกตำแหน่งของพื้นที่ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนก็ไม่เกิน 15 เมตร ตามที่คู่มือหรือเอกสารแจ้งไว้ แต่ก็อยากที่จะลองนำใช้เก็บตำแหน่งที่สามารถมองเห็นในข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ผ่านการดัดแก้แบบออร์โท ว่าค่าความคลาดเคลื่อนจะมากหรือน้อยกว่า 15 เมตร และถ้าเก็บในช่วงเวลาแตกต่างกัน ผลของความคลาดเคลื่อนจะเป็นอย่างไรบ้าง นอกจากนั้นยังได้ทำการใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือที่มีชิปของรับสัญญาณ GPS ทำการวัดร่วมด้วย ซึ่งสุดท้ายก็จะสรุปออกมาเป็นในเรื่องของการใช้ไปให้งานและข้อจำกัดของการใช้งานต่างๆ ซึ่งจะทำให้มีการนำเครื่อง GPS แบบนำหนและโทรศัพท์มือถือติด GPS ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพราะเคยมีหลายๆ ผู้ใช้งานที่นำเครื่องไปใช้แบบผิดวัตถุประสงค์และคิดว่าการมีเครื่อง GPS จะสามารถใช้ทำงานได้ทุกอย่าง โดยเฉพาะการใช้เก็บตำแหน่งหมุดแปลงที่ดินหรือทำวนรอบ ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะมีค่าความคลาดเคลื่อนมาก ต้องใช้เครื่อง GPS แบบรังวัดซึ่งจะให้ค่าความคลาดเคลื่อนในระดับมิลลิเมตรถึงเซนติเมตร

สวนนวมินทร์ภิรมย์

จุดที่เก็บตำแหน่ง

ตำแหน่งจุดที่นำมาซ้อนทับบนข้อมูลภาพถ่ายฯ

ผลลัพธ์ที่ได้

เปิดเอกสาร